Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne 

1. Właścicielem sklepu internetowego Lombard-sezam.pl (zwanego dalej Sklepem) jest firma Lombard Sezam (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą w Łasku, przy ul. Kościuszki 16, NIP 731-139-49-96

2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej.

4. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia, przez cały rok, na stronie internetowej Sklepu.

5. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.

6. Zamówienie musi zawierać wszelkie niezbędne dane Klienta. Dane te muszą być prawdziwe. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku umieszczenia w formularzu danych niekompletnych, błędnych lub nieprawdziwych.

7. Osoba fizyczna składająca zamówienie powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

8. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie wprowadzonych danych dla celów realizacji zamówienia. Dane te są poufne, chronione i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz.883).

9. Oferta Sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

11. Klient otrzymuje wraz z towarem paragon lub na życzenie fakturę VAT.

 
Realizacja zamówienia 
 

1. Zamówienie przyjęte do realizacji potwierdzane jest pocztą e-mail na adres podany w zamówieniu.

2. Zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po uprzednim potwierdzeniu zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej, telefonicznej weryfikacji zamówienia złożonego przez Klienta.

4. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 5 dni roboczych i oznaczają czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do przekazania przesyłki Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w określonym czasie, Klient zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję o dalszym postępowaniu (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).

5. W przypadku braku zamówionego artykułu, który jest oznaczony jako "dostępny", Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej  pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Czas dostawy wynosi zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych w przypadku firmy firmy kurierskiej lub od 2 do 5 dni roboczych w przypadku Poczty Polskiej.

7. Zamówione towary dostarczane są na koszt Klienta. Wysokość opłaty zależy od zawartości zamówienia, wybranego dostawcy oraz metody płatności. Opłata jest podana w odpowiednim miejscu formularza zamówienia i dotyczy wysyłki na terytorium Polski. Koszt wysyłki za granicę jest liczony indywidualnie dla każdego zamówienia.

8. Należność za zamówiony towar Klient płaci w formie przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego, płatności przy odbiorze przesyłki (pobranie) lub za pomocą systemu płatności elektronicznych. Nieuregulowanie płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia jest jednoznaczne z rezygnacją z tego zamówienia.

9. Wysyłane artykuły są zabezpieczone przez Sprzedającego przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu. W chwili odbioru Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki i w przypadku zauważenia uszkodzeń sporządzić protokół w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

10. W przypadku zakupu towaru, który występuje w różnych wzorach lub kolorach, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swoim wyborze podczas składania zamówienia lub niezwłocznie po jego złożeniu. Brak informacji od Kupującego oznacza zgodę na wysłanie towaru o dowolnym wzorze lub kolorze z dostępnych w ofercie.

 Zwroty i reklamacje
 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedający w Sklepie umożliwia odstąpienie od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient dostarcza towar na własny koszt do Sprzedającego. Towar nie może posiadać uszkodzeń, widocznych śladów użytkowania oraz powinien być kompletny. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu, podpisane przez klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać sposób zwrotu należności i wszystkie niezbędne do tego dane (jak np. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana należność). Zwrot sumy zamówienia (ceny towaru i kosztów przesyłki do Kupującego) nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru do Sprzedającego.

3. W przypadku reklamacji towaru z powodu wad fabrycznych, niezgodności towaru z umową lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sprzedającego z załączonym opisem wady i kopią dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej, jeśli została wydana.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem.

5. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 Polityka prywatności

 
I. Administrator danych osobowych 

§1.

Administratorem danych osobowych jest firma Lombard Sezam (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą w Łasku, przy ul. Kościuszki 16, NIP 731-139-49-96

 

II. Dane osobowe

§1.

1.Dane osobowe podawane w procesie rejestracji oraz obsługi zamówień są przetwarzane i przechowywane w sposób zapewniający ich pełną ochronę.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji obsługi usług, w oparciu o uzyskaną zgodę.

§2.

1. Administrator oświadcza, iż nie udostępni żadnych danych osobowych osobom trzecim, bez pisemnej zgody Użytkownika.

2. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość aktualizacji danych.

§3.

Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych Użytkownika przypadkach gdy:

a. Użytkownik posiada nieuregulowane saldo rozliczeniowe wobec Administratora, jednakże nie dłużej niż do momentu jego uregulowania,

b. Użytkownik dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, do czasu wyjaśnienia tych okoliczności oraz ewentualnego zakresu odpowiedzialności.

§4.

Dane osobowe podawane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celach:

a. kontaktu z Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez Administratora,

b. przesyłania Użytkownikowi materiałów o charakterze informacyjno - handlowym.

§5.

Administrator oświadcza, iż dane Użytkownika mogą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

§1.

Rejestracja

1. Użytkownikami w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W celu dokonania Rejestracji, Użytkownicy wypełniając formularz rejestracyjny, powinni podać co najmniej poniższe dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika oraz hasło.

3. Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła sklepu lombard-sezam.pl

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, wobec osób trzecich oraz Administratora, za wszelkie działania lub brak działań, wykonane przy użyciu Nazwy Użytkownika oraz jego hasła.

§2.

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych Administrator może wymagać dodatkowej weryfikacji danych lub odmówić rejestracji w serwisie.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, podanych Użytkownika.

§3.

Zakończenie procesu Rejestracji zostaje potwierdzone informacją przesłaną na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§4.

1. Użytkownik przysługuje prawo do posiadania tylko jednego Konta Użytkownika.

2. Użytkownik nie ma możliwości przeniesienia praw i obowiązków swojego Konta Użytkownika na osobę trzecią.

§5.

1. Administrator informuje, iż w sklepie lombard-sezam.pl wykorzystywane są narzędzia do gromadzenia danych statystycznych w celu poprawy funkcjonowania.

 Postanowienia końcowe
 

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość odmiennego uregulowania wzajemnych stosunków prawnych Stron każdej umowy sprzedaży pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana do zarejestrowanych klientów na podane adresy e-mail z 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie lombard-sezam.pl. Zamówienia złożone przed zmianą niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.